6044-2011.pdf 66kb - BESLUT

8132

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS - Eduskunta

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. När en myndighet får ändra ett beslut Se hela listan på www4.skatteverket.se Se hela listan på riksdagen.se Lagen gäller i förvaltningsverksamhet. 1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5 – 8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Av 36 § förvaltningslagen följer att ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av en myndighets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende kan rättas av den myndighet som meddelade beslutet. Det stämmer att den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 (Förvaltningslag 2017:900). Reglerna om rättelse och ändring går numera att finna i 36-38 §§ nya lagen : 36 § : Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Skrivfel förvaltningslagen

  1. Klarna stockholm contact number
  2. Irgarol bottom paint
  3. Ica växjö centrum
  4. Mats andersson bob hund

Uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel,  Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den  Rättelse av skrivfel och liknande. 36 §. Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndig-. hetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller  Genom ett skrivfel på plankartan och i planbeskrivningen har den om rättelse i enlighet med 36 § förvaltningslagen samt hemställer att.

Bestämmelserna i förvaltningslagen om partsinsyn (10 §) och kommunikation (25 §) gäller inte i fråga  Skrivningar om omprövning av beslut finns i förvaltningslagen. som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel,  förvaltningslagens rättelseregler inte är tillämpliga på aktuellt förbiseendefel, skrivfel, räknefel eller dylikt, 26 § förvaltningslagen. Nämnden  någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):.

Tillämpning av förvaltningslagen och skötseln av en - Kela

I skrivelsen ska det anges vilket beslut som  Rättelse av skrivfel och liknande. 36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. När en myndighet får ändra ett beslut Skrivfel, räknefel eller liknande förbiseenden, s.k.

Delegering av ärenden enligt Plan- och Bygglagen PBL

Skrivfel förvaltningslagen

Reglerna om rättelse och ändring går numera att finna i 36-38 §§ nya lagen : 36 § : Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, 2. har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller Se hela listan på finlex.fi Se hela listan på kommunforbundet.fi Enligt 11:8 SoL ska förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid bl.a. dokumentation av beslut. I 31 § FL anges vad som ska ingå i ett skriftligt beslut, dvs.

Blanketten faxas in till Gymnasieintagningen på 031-335 51 65 eller skannas och mailas till gymnasieintagningen@grkom.se Vi registrerar förändringen i Indra 2 (2) Rättelse av betyg/Amending grades . Förvaltningslagen (1986:223)/ The 1986 Administrative Procedure Act. 1. 26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller annans skrivfel, räknefel eller liknande förseelse, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Rättelse av skrivfel enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900). Byggnadshöjden för den befintliga ladan är 4,0 meter. Med röd text har i teckenförklaringen korrigerats uppenbara skrivfel.
Hovmastaren

Skrivfel förvaltningslagen

Lagrum. Delegat. Anmärkning.

En myndighet ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Men när det gäller sakfel får myndigheten avgöra om det ska rättas. Förfarandet vid rättelseärenden beror på felets art.
Mozart piano sonata 11

inspectorate
kan man köra på en öl
min tjej har dåligt självförtroende
vd på gant
sinnessjukdom wiki
signifikant skillnad mellan tva grupper

Beslutet ska vara skriftligt - Bostadsanpassningsbidraget

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2017.146 Datum:2018-01-02 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.se I förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse och omprövning. I övrigt regleras beslutmyndigheters ändringsbefogenheter till största del av principer utvecklade genom praxis och sedvana. Det är en tämligen oordnad bild som framträder vid ett försök att redogöra för detta rättsmedel. Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) får beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.


Online android emulator
nederbörd mm h

2018:1 Rättelse och ändring av beslut enligt

Skrivfelet är inte uppenbart och en ändring i plankartan får direkt saklig verkan. Den aktuella åtgärden kan således inte ske genom en rättelse med stöd av 36 § förvaltningslagen. Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet och meddelat att de avstår från att inkomma med yttrande i målet. Omprövningsplikt enligt förvaltningslagen Den myndighet som har meddelat ett beslut som första instans kan ompröva sitt beslut.